Ostrzeżenie: Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK
Sale

Wpis do katalogu firm osprzet.pl AUKCJA

KF-WPIS
Oszczędzasz: 1.116,00 zł (76%)
360,00 
Sugerowana cena sprzedaży: 1.476,00 

Ten produkt jest dystrybuowany w postaci elektronicznej ( plik do pobrania ).

Wpis jest płatny na okres 12 miesięcy.


Po dokonaniu płaności otrzymają Państwo w formie elektoronicznej plik do pobrania. Plik ten należy otworzyć i następnie uzupełnić. Po uzupełnieniu formularza prosimy o uruchomienie opcji WYŚLIJ. Dane podane w formularzu będą weryfikowane i po akceptacji przez administratora zostaną opublikowane w katalogu firm www.osprzet.pl

Nazwa pliku Rozmiar pliku
DODAJ FIRMĘ DO KATALOGU FIRM OSPRZET.pl
 • Umowa licencyjna
 • Dodatkowa informacja o sciąganym pliku
106 Kb

Postów nie znaleziono

Napisz opinię
I. Definicje

Określenia użyte w Regulaminie Katalogu Firm portalu osprzet.pl oznaczają:

 1. Właściciel pasażu lub administrator pasażu - INETSERVIS Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Rzeszowie, 35-614 Rzeszów ul. Olbrachta 36, NIP 813-35-73-779 wpisana do KRS pod numerem
 2. Wpis płatny – informacje podlegające ujawnieniu w portalu www.osprzet.pl określające profil prowadzonej przez użytkownika działalności gospodarczej z uwzględnieniem danych niezbędnych do kontaktu.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zdecydowała się na wpis na pasażu www.osprzet.pl. na określony czas.
 4. Administrator – osoba upoważniona lub pracownik, odpowiedzialny za kontakt z Użytkownikiem oraz za prawidłowe funkcjonowanie portalu www.osprzet.pl.
 5. Umowa – Umowa o współpracę zawarta pomiędzy INETSERVIS Sp. z o.o. S.K.A. a Użytkownikiem
 6. Katalog firm – zbiór osób/firm udostępniany na portalu osprzet.pl

II. Postanowienia ogólne
 1. Celem Regulaminu Katalogu Firm www.osprzet.pl jest określenie warunków współpracy pomiędzy Portalem osprzet.pl a Użytkownikiem, podjętej na mocy uprzednio zawartej Umowy.
 2. Katalog Firm został stworzony w celu umożliwienie osobom poszukującym informacji o osobach i firmach zajmujących się świadczeniem usług z zakresu obejmującego profil portalu, dostępu do podstawowych danych adresowych oraz możliwości uzyskania informacji o zakresie prowadzonej działalności. Informacje zawarte w Katalogu Firm www.osprzet.pl udostępniane są nieodpłatnie.

III. Wpisy
 1. iNetServis Sp. z o.o. S.K.A. jako Właściciel pasażu oraz Administrator nie odpowiadają za treść wpisów dodanych do Katalogu Firm.
 2. Wpisy zawierające treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wpisy zawierające treści rasistowskie, nawołujące do nienawiści wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc oraz treści pornograficzne oraz wpisy o treściach uznanych powszechnie za naganne i naruszające zasady etyki zostaną usunięte.
 3. Użytkownik publikuje materiały na stronie na własną odpowiedzialność, a iNetServis Sp. z o.o. S.K.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na ich stronach. Dokonując wpisu danych, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie danych wszystkim odwiedzającym pasaż www.osprzet.pl .
 4. "Wpis płatny" w Katalogu Firm www.osprzet.pl jest usługą płatną, cennik usług za wpis jest publikowany i aktualizowany na stronie www.osprzet.pl.
 5. "Wpis płatny" obejmuje:
  1. umieszczenie danych firmy: nazwa, adres siedziby, telefony kontaktowe, adres mailowy, adres strony www, logo firmy.
  2. możliwość zamieszczenia krótkiego opisu (przygotowany przez Użytkownika) o działalności firmy jak też zdjęcia przy opisie firmy - zakładka "O firmie",
  3. możliwość umieszczenie linka pozycjonującego do strony www,
  4. możliwość geolokalizacji w dziale "Mapa",
  5. możliwość kontaktu bezpośredniego Klientem pasażu z Użytkownikiem poprzez formularz umieszczony w zakładce "Kontakt".

IV. Zawarcie i wykonanie umowy
 1. Zawarcie umowy na usługę "Wpis płatny " za pośrednictwem iNetServis Sp. z o.o. S.K.A następuje w momencie uiszczenia opłaty rocznej za "Wpis płatny" przez Użytkownika na konto firmy iNetServis sp. z o.o. S. K. A., oraz po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu przez Użytkownika. „Wpis płatny” będzie widoczny po weryfikacji przez administratora zgodności treści wpisu z obowiązującym regulaminem z zastrzeżeniem:
  1. że wpis zostanie aktywowany w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia wpływu środków na rachunek bankowy iNetServis sp. z o.o. S.K.A. jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez iNetServis sp. z o.o. S.K.A. przed upływem terminu przysługującego mu do odstąpienia tj. 14 dni
  2. jeżeli Użytkownik nie wyraził zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przez iNetServis sp. z o.o. S.K.A. przed upływem terminu przysługującego mu do odstąpienia tj. 14 dni wpis zostanie aktywowany w ciągu 7 dni od tego terminu przy jednoczesnym spełnieniu warunku dokonania zapłaty za usługę.
 2. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane nie są sprzeczne z prawdą, prawem polskim, międzynarodowym i zasadami etykiety.
 3. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy.
 4. Rozwiązanie umowy na „Wpis płatny” następuje z upływem ostatniego dnia okresu na jaki umowa została zawarta. W przypadku wniesienia przez Użytkownika kolejnej opłaty, okres świadczenia usługi jest automatycznie przedłużona o okres, za który została opłacona usługa.
 5. Użytkownik może zmieniać, poprawiać lub usuwać podane przez siebie dane poprzez kontakt z administratorem pasażu.
 6. Aktualizacja wpisów polega na przesłaniu zapytania aktualizacyjnego na wskazany adres e-mail osoby upoważnionej do aktualizacji wpisów. Aktualizacja wpisu następuje po przesłaniu potwierdzenia dokonania zmiany przez osobę upoważnioną.
 7. iNetServis Sp. z o.o. S.K.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokonane zmiany we wpisie w związku ze zgłoszeniem aktualizacji wpisu polegającego na dodaniu, modyfikacji lub usunięciu danych przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji Użytkownika.
 8. Aktualizacja danych nie stanowi zmiany umowy.
 9. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z iNetServis Sp. z o.o. S.K.A w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 10. Jeżeli Użytkownik podtrzymuje wolę rezygnacji z zawartej umowy musi złożyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, które należy skutecznie doręczyć (listem poleconym) drugiej Stronie tj. firmie iNetServis sp. z o.o. S.K.A. Wypowiedzenie powinno zawierać własnoręczne oświadczenie woli osoby je składającej (własnoręczny podpis).

  Odstąpienie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem terminu do odstąpienia tj. 14 dni, Użytkownik wyraził zgodę na świadczenie usługi "Wpis do katalogu firm" przez iNetServis sp. z o.o. S.K.A.

V. Tryb reklamacyjny
 1. W przypadku zastrzeżeń co do wykonania usługi Użytkownik może złożyć reklamację na adres inet@inetservis.com.pl w terminie 14 dni od zawarcia umowy lub aktualizacji danych.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Użytkownika umożliwiające jego identyfikację, w tym nazwę,
  • określenie przedmiotu reklamacji wraz z jej uzasadnieniem,
  • datę i dane osoby upoważnionej do działania w imieniu Użytkownika.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji usługa zostanie wykonana ponownie bez dodatkowych kosztów w terminie 24-48 godzin od uwzględnienia reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe
 1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej, którego bieg rozpoczyna się z od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
 3. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi przez iNetServis Sp. z o.o. S.K.A. oraz wystawienia dowodów księgowych. Użytkownik oświadcza, iż jest świadom swoich uprawnień do wglądu oraz do poprawiania danych osobowych. Użytkownik oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z regulaminem Katalogu Firm www.osprzet.pl i zgadza się na zawarte w nim postanowienia.
 4. W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 5. Wyłączne prawa autorskie do Katalogu Firm www.ogrodzeniepl należą do iNetServis Sp. z o.o. S.K.A.. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r (Dz.U. 1994r. nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 6. iNetServis Sp. z o.o. S.K.A. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich innych osób.
 7. W przypadku powzięcia przez Użytkownika uzasadnionej obawy, iż treści zawarte w Katalogu są sprzeczne z regulaminem należy zgłosić na adres:inet@inetservis.com.pl .
 8. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na realizację Umowy, w tym zmianie statusu prawnego, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, adresu do doręczeń korespondencji.
 9. W przypadku zmiany adresu do doręczeń korespondencji przez Stronę, przy jednoczesnym niepoinformowaniu o tym drugiej Strony, korespondencję adresowaną na ostatni znany adres, uważa się za doręczoną ze skutkiem prawnym, z zastrzeżeniem równoczesnego zachowania wszystkich pozostałych obowiązków wynikających z Umowy.
 10. Prawem właściwym jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Katalogu Firm portalu osprzet.pl, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
Łatwe zamówienie
Użyj najpopularniejszych i bezpiecznych metod płatności
Jakość gwarantowana
Doskonałe produkty dla doskonałych ludzi
Przyjazne wsparcie
Obsługa klienta jest dostępna 7 dni w tygodniu